ALGEMENE

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Flawser B.V. i.o.

1. Definities
1.1. De in de onderhavige overeenkomst met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Bemiddelaar Eigenaar van de website en de mobiele applicatie 'Flawser'

Consument De natuurlijke persoon die, voor eigen gebruik, Diensten en/of Producten koopt via het Platform van Bemiddelaar;

Diensten De door Professionals aangeboden services via het Platform van Bemiddelaar op het gebied van haar-, gezicht- en lichaamsverzorging op een door de Consument gewenste locatie;

Intellectuele eigendomsrechten Alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder - maar niet uitsluitend - begrepen de (aanspraken op) (1) merkrechten, (2) handelsnaamrechten, (3) auteursrechten, (4) databankrechten, (5) modelrechten, (6) octrooirechten, (7) knowhow en (8) domeinnamen, alsmede toekomstige intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot het verkrijgen van de hiervoor genoemde of daarmee vergelijkbare rechten;

Partners
De partij die zich heeft aangesloten bij het Platform om zijn/haar Producten aan te bieden c.q. te promoten.

Platform
De website en de mobiele applicatie van Bemiddelaar;
Producten De schoonheids-, gezichts- en haarverzorgende producten en andere (toekomstige) door Partners via het Platform aangeboden producten;

Professional Hij of zij die zich via het Platform van Bemiddelaar als zodanig aanbiedt om de aangeboden services op het gebied van haar-, gezicht- en lichaamsverzorging uit te voeren voor zijn/haar rekening en risico;

Schriftelijk Berichtenverkeer per brief, e-mail, sms of overige vormen van elektronische geschreven communicatie;

Voorwaarden De onderhavige voorwaarden van Bemiddelaar waar de Consument kennis van heeft genomen en mee instemt door gebruikmaking van het Platform van Bemiddelaar. Bemiddelaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen, aan te vullen en/of wijzigen zonder enige verplichting tot mededeling daarvan aan haar Consumenten. De meest actuele versie wordt steeds gepubliceert op het Platform van Bemiddelaar.

2. Toepasselijkheid
2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die in welke vorm dan ook tot stand zijn gekomen via het Platform van Bemiddelaar.

2.2 Bij het boeken van Diensten wordt een (contractuele) relatie aangegaan met de desbetreffende Professional, waarop de (algemene) voorwaarden van de Professional van toepassing zijn.

2.3 Bemiddelaar verifieert de beoordelingen op het Platform, uitsluitend afkomstig van haar Consumenten, niet. Indien naar de mening van Bemiddelaar ongepast, behoudt zij zich het recht voor de betreffende beoordeling te verwijderen..

3. Prijs en Betaling
3.1. De tarieven zoals vermeld op het Platform luiden inclusief BTW.

3.2. Betaling door Consument aan Professional vindt plaats via de door het Platform aangeboden betaalmethoden.

4. Reclames en Aansprakelijkheid
4.1. Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde ook als gevolg van het gebruik van het Platform, tenzij deze schade voortvloeit uit opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Bemiddelaar.

4.2. Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor een storing in de bereikbaarheid van het Platform.

4.3 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een Consument en/of Professional.

4.4 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de op het Platform aangesloten Professional.

5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1. Het Platform inclusief databank- en auteursrechten en de content hiervan is het volledige en zelfstandig eigendom van Bemiddelaar, Professionals en Partners.

6. Rechtskeuze en forumkeuze
6.1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

6.2. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Voorwaarden die hierdoor worden beheerst, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien niet tot een oplossing gekomen kan worden, zullen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.